NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
03
Wed, Jun
36 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 6 a su 12 de Maju

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 6 a su 12 de Maju

Lunis 6: Est acabada sa de 660 festas de Sant’Antiogu. Fiant unas cantu milla is fideles chi ant acumpangiadu su Patronu de Sardigna in sa prutzessione chi est passada in is arrugas de su tzentru de Sa Idda totu cuncordadas cun arrampos de prama (chi est su sìmbulu de su martìriu). E duncas si podet nàrrere chi sa Festa Manna de Sant’Antiogu est torrende a èssere "manna" de diaderus cunsiderende su sutzessu de is ispetàculos “tziviles” siat sa presèntzia manna de devotos a is missas e in totus is prutzessiones.

martis 7: S’assessore a sa saniddade Gianni Nieddu at fatu una bìsita a sorpresa in is uspidales sulcitanos pro ascurtare is chi traballant in sa sanidade e castiare cun is ogos suos cale est sa situatzione. Nieddu a s’acabu de su giru at nadu ca siguramente is problemas non sunt pagos ma chi nc’at puru ecellèntzias in su territòriu chi amminescint de èssere avaloradas e afortiadas. A cantu si naragt custa bìsita no est pràghida a is amministradores locales sulcitanos proite chi Nieddu su giru dd’at fatu acumpangiadu dae is consilieris regionales elìgidos in su Sulcis ma sena de is rapresentantes de cunferèntzias socio-sanitàrias. Duncas no at coinvòlgidu sa rapresentàntzia istitutzionale de su territòriu e is amministradores locales timint chi comente in is annos passados non si fatzat perunu cunfrontu cun issos chi rapresentant is impitadores ùrtimos de su servìtziu sanitàriu.

mèrcuris 8: a pustis de duos meses su presidente de sa regione Solinas at acabadu de nòmenare is assessores de sa giunta sua (ammancat ancora sa chi iat a dèper èsssere una fèmmina pro s’assessoradu a s’indùstria). S’assessoradu a is traballos pùbblicos dd’at pigadu s’abogadu igresiente Roberto Fròngia (59 annos) chi est su presidente de su partidu de is “Riformatori Sardi” e tenit una carriera polìtica longa meda chi est incumentzada in su 1993 candu fiat vicesìndigu cun Mauro Pili e est istadu giai assessore regionale a su turismu in is amministratziones de tzentru-dereta.

giòbia 9: polèmica manna in Carbònia pro mori de brochure isballiada aprontada pro fàghere pubblitzidade a is giorronadas de su patrimòniu (previstas pro su 18 e su 19 de maju). Infatis in sa brochure no abbastaiat ca in logu de Sirri ant iscritu Serri ma ant postu puru una mapa de sa bidda de sa Trexenta cun tanti de inditos de is atividades cummertziales. Dae su comunu in d-unu primu momentu ant nadu chi su traballu dd’ant fatu is istudentes de s’istitutu Angioy (cun s’opositzione chi naraiat ca tocaiat a s’Amministratzione a castiare chi totu fessit bene fatu in antis de donare s’ok a s’imprenta de is brochures) e a pustis si sunt iscusados.

Cenàbara 10: in su MISE de Roma ant fatu un’atòbiu in contu de sa vertèntzia de s’ex Alcoa aundi ant partetzipadu puru su presidente de sa RAS Solinas e is consilieris regionales sulcitanos Fabio Usai e Michele Ennas. Tostas is decraratziones de Fabio Usai chi at fatu unu resumu de totu sa situatzione: s’atòbiu a parre de Usai no est serbidu a nudda proite chi sa chistione de su prètziu de s’energia non si isblocat ancora (su prètziu depiat èssere fissu e invecis at mudare sighende su valore de su mercau est e su guvernu est ancora circhende una solutzione pro ddu lassare firmu) e in su mentris aiant annuntziadu chi sa Corte de is Contos aiat donadu su via lìbera pro is ammortizadores sotziales ma ligende bene su decretu non andat bene pro is traballadores de s’ex Alcoa e duncas Usai at imputadu su guvernu de èssere incumepetente.

sàbudu 11:nc’at polèmicas puru in Sant’Antiogu proite s’amministratzione at donadu s’ok a s’installatzione, proposta dae s’assòtziu de cummentziantes de su Centru Commerciale Naturale de milla pisches de polistirolu. S’iscopu de s’installatzione artìstica est cussu de donare unu pagu de colore a su tzentru e a sa periferia de Sa Idda, ma is chi sunt contràrios a s’òpera narant ca a comperare pisches de polistirolu est contras a sa polìtica de cuntrastu a s’impreu de sa pràstica e in prus su bentu nche-ddos podet ghetare a mare arrovinende su chi est s’abàntu mannu de Sant’Antiogu. Su sìndigu, Nàssiu Locci, arrispundit ca sa polèmica est totu una istrumentalizatzione chi non serbit a nudda e chi invecis s’initziativa serbit pròpiu pro sensibilizare sa gente in contu de s’amparu de s’ambiente e de su patrimòniu marinu.

Dòminiga 12: a pustis de annos chi si-nde chistionaiat ant incumentzadu is traballos pro fàghere sa retza de su gas (chi iat a deper portare puru su cavu pro s’ adsl in is comunos aundi ammancat) in biddas meda de su Sulcis de Bàsciu. Duncas ddoe at a èssere calincunu problema de tràficu e de passàgiu pro is residentes ma is sìndigos dimandant a sa gente de tènnere unu pagu de passièntzia e de collaborare pro un’òpera chi siguramente (o aici si isperat) at a portare arrispàrmios pro totus is citadinos.

Roberto Pinna