NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
22
Mon, Oct
48 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu, Dae su 27 de donniassantu a su 3 de mese de idas

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi


Sa cida sulcitana in curtzu, Dae su 27 de donniassantu a su 3 de mese de idas

Lunis 27: at tentu unu discretu sutzessu de pùbblicu in totu e is tres dies “Una miniera di Cultura” (dae su 24 a su 26 de custu mese), “Una miniera di cultura” una fiera de su libru cuncordada dae s’assòtziu de is editores sardos cun su Comunu de Carbònia e sa RAS in s’auditorium de sa Grande Miniera de Serbariu. Ddoi fiant 30 editores chi proponiant testos de dònnia genia adatos a dònnia tipu de pùbblicu, non sunt ammancadas is giornalistas chi ant presentadu is traballos de iscridores giòvanos, ispetàculos teatrales e documentàrios.

Martis 28: s’est scìpiu ca in d-una ricevitoria de Cortoghiana unu giogadore at intzertadu su 5 a su superenalotto e at bintu 23milas èuros. De siguru una bella fortuna, ma su chi lassat una ispantados est chi su giogu de azardu est ispainende-sì semper de prus. A dolu mannu, gente meda, siant giòvanos o antzionos, òmines o fèmminas, nde faghet una maladia chi a bortas arrovinat is famìlias. De siguru custu fatu aciungit disisperu a disisperu in d-unu territòriu malipigadu chi non tenit abisùngiu de àteras disgràtzias. S’ùnicu est non giogare: unu aici non perdit e sa bìncida est assigurada! Tocat chi totus is amministratziones pùbblicas incumentzint a arrexonare in manera sèria in contu de custu problema.

Mèrcuris 29: s’amministratzione comunale de Piscinas at postu 400mila èuros pro arrangiare is muros, is inferriadas e su parcu de Villa Bice (connotu puru comente su Pallàsiu de is Donnus) e pro acabare su Centru Servìtzios. S’idea est cussa de oberare sa domu e su parcu lassados dae s’arereu de is Salazar a su Comunu pro eventos e manifestatziones culturales. Custa istade passada est incumentzada sa gestione de sa Pro Loco e finas a imoi sunt andadas prus de 2000 personas a bisitare custu fàbbricu chi sendi s’ùnica istrutura sìmbili in totu su Sulcis,est meda interessante puru dae unu puntu de vista de s’architetura. Duncas teneus un’àtera prenda de ammostrare a is turistas chi at a donare ancora prus valore a su territòriu.

Giòbia 30: pro is amministratziones locales est tempus de is ùrtimas variatzione de bilànciu. Infatis tocat a mòvere su dinari chi est abarradu in certos capìtulos de su bilànciu pro nche ddu pònnere in capìtulos isbòidos o chi tenent prus netzessidade. A pustis tocat a impegnare custu dinari a intrus de s’annu proite chi sinuncas andat in s’avantzu de amministratzione e nc’est s’arriscu chi abarrit blocadu. In Masainas su consìliu comunale at crèscidu de 3mila èuros su dinari disponìbile is borsas de istùdiu cun s’iscopu de cumpensare sa farta de trasferimentos istatales. Invecis in Sa Baronia-Villaperùciu, a pustis de su de su pistighìngiu de s’ùrtima riunione, in d-una setziada trancuilla (s’opositzione s’est astènnida) su consìliu at aprovadu sa proposta de sa Giunta de pònnere 23 milas èuros pro garantire su cura de su birde pùbblicu e de su campusantu e pro finantziare is atividades de sa biblioteca comunale.

Cenàbara 1: Su consilieri regionale de s’UDC Gigi Rubiu at fatu presente ca sa sede de s’INPS de Giba, pro mori de s’organizatzione noa de is ufìtzios, est arrischende de èssere serrada, invècias ant abarrare abertos is ufìtzios in Carbònia e in Igrèsias. Sigundu Rubiu custa fatu at a èssere un’àtera befa pro sa zona de su Sulcis de Bàsciu e proite is chi ant a pigare custa decisinione dd’ant a fàghere sighende certos paràmetros chi non tenet in contu s’edade de sa gente e comente semper is chi ant a tènnere prus problemas ant a èssere is personas antzianas.

Sabudu 2: in Igrèsias est acabadu sa de duas editziones de su “FestivalScienza”: nche fiant mostras, laboratòrios, debatas e cunferèntzias aundi s’est chistionadu de scièntzia a sa gente comuna e a is istudentes. Cunsiderende sa traditzione minerària de su territòriu (chi tenet assumancus 3.000 annos) su tema printzipale fiat cussu chi in ingresu si narat “Raw Materials”, est a nàrrere is matèria primas, cussas chi si oberat pro fàghere totus is ainas e trastos chi imperamus dònnia die e craramente s’est donadu atentu mannu a is risorsas chi teneus in su Sulcis. S’est chistionadu puru de circa scentìfica de su progetu ARIA in sa Miniera de Seruci (Gonnesa) aundi s’at a prodùsere unu tipu gas Argon chi serbit pro sa circa a pitzus de sa matèria oscura.

Domingu 3: torrat a chistionare su comitadu “Porto Solky” chi cun d-unu comunicadu at decraradu chi no est berus chi su ponte de Sant’Antiogu est pro nde rùere. Custu fatu dd’at cunfirmadu finas s’assessore a is traballos pùbblicos Francesco Garau. Is provas de siguresa istàtica e dinàmica ant ammostradu ca su ponte aguantat bene e chi su tràfficu de 40 tonnelladas pro dònnia diretzione de màrcia est sceti una precautzione e de chi s’at à faghere sa manutentzione su ponte at a durare àteros 50 annos. Duncas sigundu su comitadu “Porto Solky” est ora de dd’acabare de fàghere terrorismu psicològicu e iat a èssere mellus a oberare is 57 e passa miliones de èuros previstos in su Piano Sulcis pro amelliorare sa siguresa de sa SS 126 in su tretu chi dae Carbònia andat a Sant’Antiogu.