NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
22
Mon, Oct
48 Nuovi articoli

Sa cida in curtzu.Dae su 20 a su 26 de donniassanti

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Lunis 20: tubature Abbanoa RIDluegus ant a incumentzare is traballos in condota idrìca chi dae sa diga de Bau Prèssiu lòmpet a Perdaxius. Abbanoa, ispendende 21 miliones de èuros, at cambiare 17 km de tubos ponendi-nde àteros fatos de ghisa isferoidale e atzàrgiu. Tretu-tretu nc’ant a pònnere puru vàlvolas motorizadas collegadas a unu sistema de telecontrollu chi at a averguare de continuu sa callidade e is paràmetros de pressione de s’àcua a manera de intervènnere a lestru in casu de guastos.

Martis 21: ddoe fiat gente meda in sa sala de is cunvènnios de su Centru Sociale de Nuxis pro afestare is 60 annos de autonomia de su Comunu. A cumentzare dae Pier Andrea Deias, chi at abertu is traballos, ant faeddadu totus is sìndigos de s’istòria de s’autonomia e puru cussos de is biddas de acanta. Totus is chi sunt intervènnidos, in d-una manera o in d-un’àtera, ant chistionadu de “collaboratzione” chi serbit pro circare de lòmpere a s’obbietivu de su bene de su territòriu e de sa comunidade. At serradu sa giorronada una bella presentada de fotografias istòricas e unu cumbidu.

Mèrcuris 22:ignazio Locci foto piccola est incumentzende a mòvere passu sa giunta comunale de Sant’Antiogu ghiada dae Ignazio Locci. Infatis ant aprovadu su pianu de is òperas pùbblicas chi prevedit interventos in su centru de “Sa Idda” (pro esèmpiu ricualificatzione in su mercadu cìvicu, de unas cantu pratzas, de su parchègiu de su campusantu e manutentzione in sa retza de lughe pùbblica) e àteros interventos in sa viabilidade in Maladroxa e in su sartu.

Giòbia 23: unu muntone de gente est isbarcada in su Sulcis: in 2 dies, in is territòrios de is comunos de Teulada, S.A. Arresi e Masainas, is Carabineris de sa Cumpangia de Carbònia ant firmadu giai 100 òmines chi sunt arribados dae Algeria e Tunisia in cunditziones bonas de salude. A bellu a bellu nde-ddos pinnigados a lòmpidos a su tzentru de collidura de Muristenis.

Cenàbara 24:promemoria Auschwitz RID in Masainas is piciocos chi ant partecipadu a “Promemoria Auschwitz – il treno della memoria” ant contadu s’esperièntzia insoru. Fiat unu viàgiu de formatzione organizadu a livellu natzionale dae S’ARCI in pari a s’assòtziu torinesu Deina, chi prevediàt de andare in trenu a bisitare is logos prus sìmbòlicos (su campu de Auschwitz e su ghetu de Cracòvia) chi ant bistu miliones de personas umans ispèrdidas dae su machìmine nazista. Interessantes is faeddos de su vicesìndigu Ilaria Portas chi at ispiegadu bene s’importu de custu tipu de initziativas pro sa formatzione de sa cuscèntzia de is personas prus giòvunas.

Sàbudu 25: fiat meda sa gente chi in s’arruga Pacinotti in Igrèsias at castiadu sa “Sa Sortilla”, una currera a cuaddu chi assimbilat a “Sa Sartiglia” de Aristanis. De chi in s’archìviu de su Capìtulu su mastru Stefano Priola at agatadu unu paperi iscritu a manu de su 1615 in ue si contat de una giostra fata in Igrèsias in onore de Sant’Antiogu, s’est formadu un’assòtziu de tzitadinos chi a pustis de 17 annos de istùdiu est arrennèsciu a propònnere a sa tzitade un’àteru arrogu de s’istòria sua. In totu ant curtu 60 cavalieris chi ant fatu pariglias e ant circadu de intzertare s’aneddu cun s’istocu.

Domingu 26:paneeolioinfrantoiosantadiocannu puru est andada bene “Pane e olio in frantoio”, sa rassegna enogastronòmica organizada dae s’amministratzione comunale santadesa in pari a is assòtzios locales e su contributu de sa RAS chi est lòmpida a sa de XV editziones. Mancai su maiestrali fridu sulessit a forte s’est bista gente meda passillende in is arrugas e in sa pratza de su boddeu castiende is mostras, ascurtende sa mùsica e tastende is mellus produtziones locales. Sutzessu mannu pro sa “Grande Arrampicata”: fiant giai 300 is chi a bicicleta ant fatu su giru de is montes e de su sartu. Semper prenas is navetas chi dae su centru ant lòmpidu sa gente a su situ pùnicu de Pani-Lòriga (fiat Interessante meda su cunvènniu de sàbudu aundi is espertos de su CNR ant contadu is ùrtimas iscobertas fatas in cussu situ) e a is Grutas de Su de is Tzuddas.

Pro su chi pertocat sa produzione de ollu si podet nàrrare chi ocannu est andende “aici-aici”: a pustis de s’annada mala de s’annu passadu, sa de ocannu depiat èssere bona meda ma sa gelighia in beranu e su sciutori mannu nd’at scutu su frore e duncas olia in is matas nd’at pagu, ma sa chi est abarrada est iscavuende bene meda: dònnia cuintale de olia est torrende sa mèdia de giai 19 litros de ollu.