NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
19
Wed, Jun
35 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Is Festas de Paschixedda 2018-2019

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Is Festas de Paschixedda 2018-2019 In antis de torrare a passu, chini iscriet custa rubrica bosi torrat a fàghere is augurios pro s’annu nou e bosi proponet unu resumu de su chi est acuntèssidu in su Sulcis Iglesienti in custas festas de Paschixeddas.

Su 18 de mese de idas in Carbònia ant fatu festa manna pro is tzelebrare is 80 annos de sa citade: in pratza Roma nche fiant unas cantu milla personas a ddas ant cumbidadas una fita de una turta. Si sunt connotas puru tzia Maria Cossu e tzia Elvira Serrau (103 e 100 annos!) chi fiant toteduas in pratza a ascurtare su discursu de Mussolini chi fiat incingende sa citade noa.

Su 23 de mese de idas ant fatu festa manna puru in Villaperùciu. Infatis don Maurizio Miriai est andadu prima a municìpiu aundi dd’at arricidu su sìndigu Antonello Pirosu e in pari sunt andados a sa crèsia dedicada a sa Madonna de s’Arrosàriu aundi don Mirai, chi at a èssere su predi fissu de sa parròchia, at celebradu sa missa cun s’obispu nostru monsignor Zedda de fronte a prus de 250 fideles.

Sighit a pònnere passu, con totus is polèmicas de custos annos passados, s’organizatzione noa de su sistema sanitàriu in su Sulcis. A una parte serrat sa chirurgia pediàtrica in Igrèsias e su centru diabèticos s’agatat in dificultade pro sa carèntzia de personale a s’àtera parte ant incingiadu puru su “pronto soccorso” nou in su CTO de Igrèsias (in totu s’òpera est costada 2.2 miliones de èuros). Dae sa ASSL faghent ischire chi a tancare servìtzios est semper una decisione dolorosa e difìcile ma si boleus repartos prus eficientes (in su sensu chi costant prus pagu) e eficaces (cun personnale prus capassu e ispecializadu) est a dolu mannu necessàriu a pònnere in pari is servìtzios pròpiu pro ddos ammeliorare.

Passadas cun trancuillidades is dies de Paschixedda e de Santu Istèvani parit ca sunt otenende calincunu resurtadu is protestas fatas in comunos de sa zona de s’igresiente contras a Poste Italiane. Su 27 su sìndigu de Domus Noas Massiliano Ventura cun 60 personas at fatu unu sit-in de fronte a s’Ufìtziu postale. Pro imoi Poste Italiane at mandadu una comunicatzione iscusendesì cun su sìndigu e at promìtidu de potentziare s’organìcu pro intregare totu s’arretrau, ma Ventura no est soddisfadu e at promìtidu un’àtera manifestatzione de fronte a s’ufìtziu de V.le Colombo in Igrèsias e at dimandadu puru s’interventu de su prefetu de Casteddu.

Is ristorentes e is agriturismos de zona fiant prenos pro sa note de s’acabu de s’annu, e ant fatu puru ispetàculos musicales in pratza in Carbònia e in Sant’Antiogu. Duncas pariat ca is festas fessint passendi-nci cun trancuillidade ma gente male intraniada at isciundadu s’siprigu de una butega in arruga Gramsci in Carbònia e ant fatu una fura atrivida in d-una oficina de unu ferreri chi s’agata in mesu de sa bidda de Villaperùciu (nd’at pigadu ainas e materiales). In Giba invècias at pigadu fogu una vetura parchegiada asuta de una palatzina (cun sa pampa chi at tocadu puru is muros e is fentànias de su primu pianu) cun is pompieris chi sunt ancora circhende de cumprèndere si siat unu guastu a s’eletrònica de sa màchina o si dd’apant posta fogu apostadamente.

Sunt incurtzende is eletziones regionales e a aintrus de su 19 de custu mese si depent presentant is listas. Sa partida pariat giai serrada innantis de cumentzare ma sa candidadura de Massimo Zedda a leader pro su centru-manca, s’arritiru de Mario Puddu pro su M5S cambiadu cun d-un’àteru candidadu non connotu, sa calada in campu de Mauro Pili e Ines Pisano chi ant de siguru ant a bogare votos a dereta ant torradu a abèrrere totus is giogos. Su problema pro is ischieramentos est cussu de agatare gente de pònnere in is listas: si narat ca ant a èssere 11 pro su centru-dereta e assumancas 7 pro su centru-manca; is àteros candidados a presidente nde fàghent una sceti pro isperare da passare s’isbarramentu a su 5% pro intare in su consìliu regionale. Pro imoi si scit ca totu e is 4 consilieris sulcitanos (Pizzuto – Sel; Cocco – PD; Dessì – PsdAz; Rubiu - FdI) si torrant a candidare e chi listas serradas praticamente no nd’at ancora e chi nc’ant a èssere medas amministradores locales. Isperamus cida chi benit de si poder donare calincunu nùmene in prus.

Su 6 de gennàrgiu cun s’Epifania, chi in sardu si narat sa Pasca de is Tres Urrèis, sunt acabadas is festas. In dònnia bidda est arribada sa befana pro portare donos e durches a is pipios. Fiant atrividas e àgiles is chi sunt lòmpidas in sa Pratza de sa Seu de Igrèsias e in Sa Grande Miniera de Serbariu, treulleras e brulleras is chi sunt arribadas in is pratzas de is crèsia Bidda Massàrgia e de Villaperùciu. Duncas andat bene meda s’ispàssiu pro is prus minores (e fintzas pro is mannos) ma est bene puru a regordare puru su significu prus fungudu de custa die nodia chi est su de si ammostrare, pro sa primu borta a s’umanidade intera, sa natura divina de Gesus.

Roberto Pinna