NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
15
Thu, Nov
24 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 16 a su 22 de abrile

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 16 a su 22 de abrile

Lunis 16: est acabada cun sa prucessione sulenne (30 grupos folklorìsticos dae totu sa Sardigna e prus de 100 òmines e fèmminas a cuaddu) e s’ispetàculu de fogos e guetos in su lungomare sa de 659 editziones de sa festa de Sant’Antiogu, Patronu de Sardigna. Est soddisfada meda de is risurtados s’Amministratzione Comunale (sunt prus 15mila is chi in custas 3 dies de festa sunt andados a “Sa Idda” pro sa Festa a ant bistu puru is museos e prenu totus is istruturas ricetivas e ant fatu uru su prexu de is ristoradores e de is produtores locales) chi torrat gràtzias a totus is chi ant collaboradu e si castiat cun bona fiantza a s’istagione turìstica chi est incumentzada in sa mellus manera possìbile. A su nùmeru mannu de bisitadores tocat a assungere is 12 operadores turìsticos internatzionales chi cun sa collaboratzione de s’ENIT de Londra sunt bènnidos pròpiu pro osservare sa Festa Manna e totus is bellesas de su territòriu nostru.
>
> Martis 17: In su Ministeru de s’Ambiente in Roma ant fatu riunione pro s’Eurallumina. Su coordinadore de su Piano Sulcis Tore Cherchi e su diretore de s’Assessoradu a s’Ambiente Paolo Zinzula ant fatu sa proposta de non fàghere prus sa centrale a crabone chi fiat prevista in su progetu de sa Rusal (sa Regione dd’iat giai tentada in su 2012) pro donare s’energia elètrica a sa fàbbrica de s’Eurallumina ma de fàghere unu collegamentu deretu cun sa centrale ENEL Grazia Deledda. Duncas imoi si depet abetare su VIA (Valutatzione de Impatu Ambientale) dae su Ministeru. Sa Rusal, chi est mere de s’istabilimentu, podet decidere si acetare custa variante o de propònnere un’àteru progetu. Fatu istat ca a pustis de annos sighint a essire a pillu arrociallas burocràticas noas chi in d-una manera o in d-un’àtera firmant su polo industriale de Portovesme.
>
> Mèrcuris 18: a pustis de annos de commissariamentu su Geoparcu tenit, e giai fiat ora, unu presidente (chi non pigat indennidade): su guvernu at cunfirmadu Tarcisio Agus, ex sìndigu de Gùspini, chi fintzas a imoi fiat commissàriu. A lestru s’at a insediare puru totu su diretivu cun is rapresentantes de s’universidade, de su guvernu, de sa RAS e puru de is Comunos e de is Assòtzios. Agus est soddisfadu e at decraradu chi imoi s’ant a pòdere programmare totus is atividades de promotzione e de manutentzione de is sitos.
>
> Giòbia 19: s’assòtziu Progetto Evoluzione at annuntziadu su calendàriu de su Narcao Blues chi ocannu lòmpit a sa de 28 editzionis. Ocannu ddoe at a èssere unu òspite de importu mannu: Billy F. Gibbons chi est su ghitarreri e cantante de is ZZ Top, unu grupu americanu chi at bèndidu prus de 50 miliones de discos in totu su mundu (La Grange e Bad to the Bone is cantzones prus famadas). Gibbons, connotu pro sa barba arrùbia chi ddi lompit giai a brente, at a abèrrere sa manifestatzione su 18 de mese de argiolas chi benit cun su grupu Supersonic Blues Machine.
>
> Cenàbara 20: su tempus s’est assetiadu, su mare est torra chietu e pretzisos is algerinos torrant a isbarcare in su Sulcis. Sa Guàrdia Costera pròpiu in mesu de su Gulfu de Pramas at tragadu una barchita cun 17 personas finas a Ponti; 5 ddos agatados in Chia e àteros 5 sunt arribados deretos in su portu industriale de Sant’Antiogu (intru de custos ddoi fiat puru una fèmmina prìngia). Comente semper nde-ddos pinnigados is Carabineris e nche-ddos lòmpidos a su tzentru de collidura de Muristenis.
>
> Sàbudu 21: In sa ex miniera de sa Marchesa in comunu de Nuxis, gràtzias a s’initziativa de su Speleoclub locale ant incingiadu unu monumentu in perda chi at fatu Giuseppe Secci in memòria de is minadores chi sunt mortos in cussa miniera etotu. Si connoschet su nùmene 6 personas mortas in annos 50-60 pro mori de incidentes ma est fàtzile chi siant de prus is chi ddoe siant abarrados asuta proite chi si connoschet pagu e nudda de su periodu chi andat dae s’abertura (1883) a sa segundu guerra mondiale.
>
> Domingu 22 pariat ca totu su centru-dereta igresiente fessit prontu a sustènnere sa candidadura a sìndigu de sa giornalista Ilenia Mura, ma Forza Italia invècias at detzididu de lassare e de andare cun Valentina Pistis e de intrare in d-una coalitzione curiosa: at a èssere alleadu de su Partidu Comunista (cun Alberto Cacciarru chi si in casu Pistis binciat at a èssere assessore a s’isport a is polìticas sotziales), e de sa cìvica de sa Pistis etotu. Parit chi pro su centru-manca su candidadu a sìndigu est Mauro Usai chi est presidente de su Consìliu Comunale e incora non si ischit chini est su candidadu de su M5S, is sòlitos bene informados chistionant de unu istudente universitàriu.

Roberto Pinna

Lunis 16: est acabada cun sa prucessione sulenne (30 grupos folklorìsticos dae totu sa Sardigna e prus de 100 òmines e fèmminas a cuaddu) e s’ispetàculu de fogos e guetos in su lungomare sa de 659 editziones de sa festa de Sant’Antiogu, Patronu de Sardigna. Est soddisfada meda de is risurtados s’Amministratzione Comunale (sunt prus 15mila is chi in custas 3 dies de festa sunt andados a “Sa Idda” pro sa Festa a ant bistu puru is museos e prenu totus is istruturas ricetivas e ant fatu uru su prexu de is ristoradores e de is produtores locales) chi torrat gràtzias a totus is chi ant collaboradu e si castiat cun bona fiantza a s’istagione turìstica chi est incumentzada in sa mellus manera possìbile. A su nùmeru mannu de bisitadores tocat a assungere is 12 operadores turìsticos internatzionales chi cun sa collaboratzione de s’ENIT de Londra sunt bènnidos pròpiu pro osservare sa Festa Manna e totus is bellesas de su territòriu nostru.
>
> Martis 17: In su Ministeru de s’Ambiente in Roma ant fatu riunione pro s’Eurallumina. Su coordinadore de su Piano Sulcis Tore Cherchi e su diretore de s’Assessoradu a s’Ambiente Paolo Zinzula ant fatu sa proposta de non fàghere prus sa centrale a crabone chi fiat prevista in su progetu de sa Rusal (sa Regione dd’iat giai tentada in su 2012) pro donare s’energia elètrica a sa fàbbrica de s’Eurallumina ma de fàghere unu collegamentu deretu cun sa centrale ENEL Grazia Deledda. Duncas imoi si depet abetare su VIA (Valutatzione de Impatu Ambientale) dae su Ministeru. Sa Rusal, chi est mere de s’istabilimentu, podet decidere si acetare custa variante o de propònnere un’àteru progetu. Fatu istat ca a pustis de annos sighint a essire a pillu arrociallas burocràticas noas chi in d-una manera o in d-un’àtera firmant su polo industriale de Portovesme.
>
> Mèrcuris 18: a pustis de annos de commissariamentu su Geoparcu tenit, e giai fiat ora, unu presidente (chi non pigat indennidade): su guvernu at cunfirmadu Tarcisio Agus, ex sìndigu de Gùspini, chi fintzas a imoi fiat commissàriu. A lestru s’at a insediare puru totu su diretivu cun is rapresentantes de s’universidade, de su guvernu, de sa RAS e puru de is Comunos e de is Assòtzios. Agus est soddisfadu e at decraradu chi imoi s’ant a pòdere programmare totus is atividades de promotzione e de manutentzione de is sitos.
>
> Giòbia 19: s’assòtziu Progetto Evoluzione at annuntziadu su calendàriu de su Narcao Blues chi ocannu lòmpit a sa de 28 editzionis. Ocannu ddoe at a èssere unu òspite de importu mannu: Billy F. Gibbons chi est su ghitarreri e cantante de is ZZ Top, unu grupu americanu chi at bèndidu prus de 50 miliones de discos in totu su mundu (La Grange e Bad to the Bone is cantzones prus famadas). Gibbons, connotu pro sa barba arrùbia chi ddi lompit giai a brente, at a abèrrere sa manifestatzione su 18 de mese de argiolas chi benit cun su grupu Supersonic Blues Machine.
>
> Cenàbara 20: su tempus s’est assetiadu, su mare est torra chietu e pretzisos is algerinos torrant a isbarcare in su Sulcis. Sa Guàrdia Costera pròpiu in mesu de su Gulfu de Pramas at tragadu una barchita cun 17 personas finas a Ponti; 5 ddos agatados in Chia e àteros 5 sunt arribados deretos in su portu industriale de Sant’Antiogu (intru de custos ddoi fiat puru una fèmmina prìngia). Comente semper nde-ddos pinnigados is Carabineris e nche-ddos lòmpidos a su tzentru de collidura de Muristenis.
>
> Sàbudu 21: In sa ex miniera de sa Marchesa in comunu de Nuxis, gràtzias a s’initziativa de su Speleoclub locale ant incingiadu unu monumentu in perda chi at fatu Giuseppe Secci in memòria de is minadores chi sunt mortos in cussa miniera etotu. Si connoschet su nùmene 6 personas mortas in annos 50-60 pro mori de incidentes ma est fàtzile chi siant de prus is chi ddoe siant abarrados asuta proite chi si connoschet pagu e nudda de su periodu chi andat dae s’abertura (1883) a sa segundu guerra mondiale.
>
> Domingu 22 pariat ca totu su centru-dereta igresiente fessit prontu a sustènnere sa candidadura a sìndigu de sa giornalista Ilenia Mura, ma Forza Italia invècias at detzididu de lassare e de andare cun Valentina Pistis e de intrare in d-una coalitzione curiosa: at a èssere alleadu de su Partidu Comunista (cun Alberto Cacciarru chi si in casu Pistis binciat at a èssere assessore a s’isport a is polìticas sotziales), e de sa cìvica de sa Pistis etotu. Parit chi pro su centru-manca su candidadu a sìndigu est Mauro Usai chi est presidente de su Consìliu Comunale e incora non si ischit chini est su candidadu de su M5S, is sòlitos bene informados chistionant de unu istudente universitàriu.

Roberto Pinna