NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
20
Wed, Jan
50 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Is festas de Paschixedda.

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi


Sa cida sulcitana in curtzu. Is festas de Paschixedda.

Chini iscriet custa rubrica, in antis de torrare a passu, bosi proponit una sìntesi de is festas de Paschixedda chi in su Sulcis incumentzadas male meda: infatis martis 22 est essida su nova chi in su repartu de meighina generale de s’ispidale Sirai ddoi iant 20 ricoverados cuntagiados e a custos tocat a aciùngere una parte de su personale. A pustis su cuntàgiu s’est ispainadu a àteros tres repartos in is ùrtimas dies de s’annu e s’est curtu s’arriscu mannu de tancare s’ispidale de su totu. Sa situatzione est torrada a sa normalidade sceti sàbudu 9 de gennàrgiu cun sa sanificatzione de s’istrutura e su trasferimentu a Casteddu de totu is positivos.

Mèrcuris 23 in Igrèsias s’est ispaciadu a sceti 60 annos s’abogadu e polìticu Roberto Frongia. Frongia fiat capassu de faeddare cun totus sena de castiare su colore polìticu e connotu pro èssere òmine de gabbale chi incarreraiat atziones cuncretas in favore de is territòrios. Aiat incumentzadu sa carriera polìtica in su 1993 candu aiat fatu su visusìndigu de Mauro Pili in Igrèsias, pustis at fatu s’assessore regionale a su turismu dae su 1999 a su 2004 e fiat torradu in regione in su 2018 cun su ruolu de assessore a is traballos pùbblicos. Est istètiu fintzas su presidente de is Riformatori Sardi e fiat impegnende-sì pro pònnere in sa Costitutzione su printzìpiu de s’insularidade.

Su 30 de mesi de idas incumentzadu a protestare is dializados de s’ispidale Sirai de Carbònia: a su chi parit est arrischende de tancare su servìtziu de dialisi de adenote chi est cunsideradu una prenda a livellu regionale e fintzas natzionale. Custu servìtziu permitit una callidade de vida arta a is dializados e craramente totus is esponentes polìticos de su territòriu ant pigadu positzione contras a sa serrada ma pro imoi e tanti sa situatzione no est ancora crara.

At tentu unu bonu resurtadu sa de XIV editziones de Il Sulcis Iglesiente Espone sa manifestatzione dae su Consorzio Fieristico Sulcitano. S’eventu dd’ant presentadu in direta on line Giuliano Marongiu in pari a Maria Luisa Congiu e Laura Spano dae su palcu de su Cineateatro de Carbònia aundi ant ammostradu is mellus produtziones artìsticas e artigianales chi arribaiant dae totu s’ìsula.

Dae s’ùrtima die de su 2020 est ativu, pro sa primu borta, in San Benedetto su servìtziu de telefonia mòbile: est operativa un’antenna de sa Wind chi permitit a is telefoneddos de funtzionare e duncas sa fratzione de Igrèsias no est prus isolada.

Fiat su 2 de gennàrgiu candu est nàschidu su primusu primu sulcitanu in su CTO de Igrèsias: si narat Nicolò e est domunosesu. Su 2020 est istadu annu bonu pro tzentru nàschidas de su Sulcis: cunfronta a s’annu passad si signalat un aumentu de su 20% de partos in prus u e custu datu donat ispera a totu su territòriu.

Sa Befana at batidu su vacinu anticovid fintzas in su Sulcis e puru unu muntone de polèmicas. Infatis ant incumentzadu pròpiu su 6 de gennàrgiu a somministrare su vacinu a su personale de su CTO de Igrèsias ma s’8 est partida una denùntzia de sa CISL-FP proite chi a cauntu parit a intru de is vacinados nc’at personas chi no apartenint a su personale sanitàriu e inderetura istràngios a sa ASL. In su mentris chi si acrarat sa chistione, su 9 de gennàrgiu ant incumentzadu a vacinare su puru personale in servìtziu s’ispidale Sirai.

Is campionados diletantes de fùbalu sunt semper firmos, est gioghende sceti su Carbonia Calcio in sèrie D, chi a pustis de 10 partidas giogadas (cun una de recuperare) est a mesu classìfica e at agatadu un acòrdiu cun s’amministratzione de Santadi e at a giogare is partidas in domu in su campu de su de Is Collus.

Agiornamentu de sa situatzione covid-19. Eis a perdonare si chini iscriet non est semper pretzisu ma tocat a pònnere avatu a is comunicados de is sìndigos sende chi no esistit unu situ ufitziale dae aundi si potzant leare is nùmeros (is mapas pubblicadas dae ISS-Epicentro sunt pro ispetzialistas e non simples de lìgere). Fatu istat ca is casos in sa ex provìntzia de Carbònia-Igrèsias sunt de siguru prus de milla de siguru cun assumancus 20 mortos. Bastit a pentzare chi in Domunosa su sìndigu at fatu ischiere chi a su 31/12 is casos siguros fiant 103 e in Villaperùciu su totale est a prus 60 (sa situatzione est bastante grave proite chi si contant 2 antzianos mortos cun covid e a su momentu is positivos sunt 23 cun 4 ddos ricoverados e àteros 16 in corantena). Pertantis sighit su screening de massa in Narcau, est de sinnilare ca su Covid est incumentzende a si ispainare puru in logos audni fintzas a imoi ait fertu pagu: 4 casos pròpiu is ùrtimas dies de s’annu puru in Masainas, 6 in Piscinas, in Giba 4 (e 6 in corantena). S’ùrtimu agiornamentu disponìbile de Carbònia narat 51 positivos; sa situatzione est istàbile in Santu Giuanni Suèrgiu (20 casos) e in Portescusi (8). Novas bonas dae Santadi aundi, francu chi 2 ricoverados, no nc’at prus mancu unu casu.

Roberto Pinna