NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
24
Fri, May
34 Nuovi articoli

Sa cida in curtzu. Dae su 4 a su 10 de martzu

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida in curtzu. Dae su 4 a su 10 de martzu

Lunis 4: s’est scìpidu ca cida innantis in d-una classe de su liceu scentìficu de Carbònia ant isprutzadu spray urticante. Una professora fortzis pro more de una crisi allèrgica s’est isvènnida e dd’ant arricoverada in s’uspidale e puru unas cantu istudentes si sunt intèndios male e aici ant fatu evacuare totu un’ala de s’edifìtziu. Sa prèside de s’istitutu at a denuntziare 2 istudentes in via cautelativa.

Martis 5: at passadu momentos de timoria manna una picioca de Sant’Anna Arresi chi fiat a sola in domu de is ajajos e totu a una s’est agatada duas personas chi fiant intradas a furare. Nche dd’ant portada in d-una stantza e dd’ant nada chi essit abarrada firma e no dd’ant fata nudda. In su mentris ant corrovadu in domu e nd’ant pigadu calincuna prenda e totu su dinari de ammunistru chi ant agatadu. Is Carabineris sunt indaghende pro circare de iscobèrrere is chi ant fatu custa fura atrivida.

Mèrcuris 6: in Sant’Antiogu ant interradu a Gianni Steri chi pro 35 annos at custodiadu su palàssiu de s’isport. Signor Gianni, aici ddi narant is piciocos e is picioca chi abitaiant su palàssiu de s'isport, fiat un’òmine de gabbale chi teniat semper unu fueddu bonu pro totus e fiant in medas in Sant’Antiogu chi ddu teniant in cunsideru che unu frade prus mannu o unu amigu sintzeru.

Giòbia 7: a pustis de is eletziones regionales in calincuna giunta comunale de su Sulcis si incumentzant a intèndere “tzìrrichios”. In Domus Noas s’est dimìtida s’assessora a s’ambiente Ilaria Pisu chi fiat candidada cun su PD e at annuntziadu chi andat a s’opositzione e at imputadu a su sìndigu (issu puru est de su PD) chi dd’at cuada cosas chi pertocaiant s’assessoradu suo. Massimiliano Ventura at nadu ca fiat abetende is dimissiones in antis de su votu e faghet is augùrios a s’ex assessora sua de sighire bene sa carriera polìtica. A cantu si narat nc’at puru àteros amministradores chi fiant candidados in listas vàrias in totus is ischieramentos, fortzis pagu cuntentos de su risurtadu chi ant tentu, chi sunt arresonende si est su casu de sighire a tènnere s’incàrrigu e si est mellus a ddu lassare.

Cenàbara 8: fiat sa giorronada internatzionale de fèmmina e in centros printzipales de su Sulcis non sunt ammancadas is manifestatziones pro arresonare in contu de sa situatzione de is fèmminas. Fiat bellu meda “Unghie e crisi” un’ispetàculu teatrale chi ant cuncordadu in sa sala de su consìliu comunale de Sant’Antiogu aundi cun ironia chi a bortas segaiat prupa e ossu sa cooperativa “L’aquilone di Viviana” at contadu in cales cunditziones traballant is fèmminas in custos tempos de crisi econòmica.

Sàbudu 9: dae cenàbara a domìniga in su centru istòricu de Igrèsias ant fatu sa fiera “Chocomoments” una bella manifestatzione chi at bistu su cioculate protagonista. Ddoi est andada gente meda chi at tentu agradèssidos is laboratòrios fatos pro is mannos e fintzas pro is prus minoreddos. Cenàbara pro rispetare su Via Crucis, a ora de sa prucessione is paradas cuncordadas in sa pratza de sa Seu sunt abarradas serradas. Non est pro assunghere àteras polèmicas chi non sunt de agiudu pro nisciunus ma de siguru iat a èssere una cosa bona si totus is istitutziones, massimamente is chi organizant eventos, chistionant e arresonant intro de issas a manera de garantire siat sa traditzione e pruscatotu su rispetu de sa fide prus sintzilla de sa gente comuna chi non podet èssere sceti unu atratore de turistas e abantadu a cumbennièntzia pro fàghere pubblitzidade a sa citade.

Domìnigu 10: fiat su domìnigu de coa e aici ocannu puru est acabadu carnovali. Sa traditzione bolliat a segare is pingiadas e cussu fiat unu momentu de ispàssiu de pro is mannos e is piticus chi una borta si-cnhe ghetaiant pro nde boddire is durches e is caramellas chi nde ruiant a terra dae is pingiadas arrogadas a corpos de fusti. In custas cidas ant fatu isfiladas e manifestatziones unu pagu in dònnia logu: toga meda s’isfilada chi ant fatu pro su martis de coa (martedì grasso in italiano) in Gonnesa cun is piciocos de s’assòtziu folklorìsticu S.Andrea si sunt cuncordados cun is mascheras antigas e sunt andados de domu in domu a circare su cumbidu e a pustis ant abruxadu unu mustajoni chi rapresentaiat Carnovali. Ant tentu sutzessu is isfiladas chi ant fatu in Carbònia domìniga passada, sàbudu in Igrèsias e ant puru postu fogu a Norfieddu, e a ùrtimu cussa chi ant fatu in Teulada aundi sunt aproliados 12 grupos e carros chi arribaiant dae totu su Sulcis.

 A cura di Roberto Pinna