NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
18
Tue, Jun
33 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 5 a s’11 de donniassantu

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi


Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 5 a s’11 de donniassantu

Lunis 5: in Sant’Antiogu, in arruga Giacomina, at abertu sa de tres potecarias citadinas. Duncas imoi is residentes de Monte Crèsia (su cuartieri a in giru de “Prac’e Crèsia”) no ant a dèpere calare prus in arruga Natzionale o in pratza Umberto pro comporare sa mexina. Su sìndigu Nàssiu Locci isperat chi custa atividade econòmica noa potzàt in calincuna manera “cuntzillare” àteros imprendidores a abèrrere butegas in sa parte arta de Sa Idda chi mancai tengat unu nùmeru de residentes bastante artu ddoi ammancant servìtzios meda.

Martis 6: pariat ca sa Sider Alloys essit detzìdidu cale fiat sa sienda chi depiat incumentzare is traballos de manutentzione e ammodernamentu de is impiantos de s’istabilimentu de Portovesme (is managers fiant partidos a Cina), ma invècias at dimandadu de rinviare s’atòbiu cun is sindacados e su guvernu chi fiat previstu pro su 15 de custu mese (fortzis s’at a fàghere a s’acabu de custu mese). In su mentris sunt iscadende is ammortizadores sociales cun sa ripartèntzia de sa produtzione chi est ancora atesu e duncas est crescende sa timoria de is operàios in mobilidade, sichei is sindacados ant dimandadu unu atòbiu a sa RAS pro circare de agatare una solutzione lestra pro sa chistione.

Mèrcuris 7: timoria manna in Carbònia candu nd’est arruta una de is lanceddas de s’arrelògiu de su campanile de Santu Pontzianu. Sa bona sorte at bòffidu chi in cussu momentu non fessit passende nisciunus. Atzìchidu mannu puru in Igrèsias ca nd’est arrutu unu balcone de su palàssiu aundi fiat sa UPIM. Ingunis calincunu arrogu de ciumentu at fertu a 2 personas sena de ddas ingòllere meda.

Giòbia 8:is sìndigos de su distretos socio-sanitàrios de Carbònia e de Igrèsias ant atobiadu a Maddalena Giua chi est manager de sa ASSL pro ascurtare is novidades previstas dae su programma 2019-2021. Is sìndigos – ancora una borta – si sunt chesciados de totus is cosas chi non funtzionant in sa sanidade sulcitana e in d-un’àteru atòbiu ant a mandare un’elencu cumpletu de is mancàntzias e in medas ant signaladu ca su pianu, mancai nche siat puru calincuna nota positiva, est uguale a su de su 2015 chi no est istètiu arrispetadu e duncas, in bona sustàntzia, is sìndigos sulcitanos ant bociadu su pianu nou.

Cenàbara 9: at fatu ispantu mannu in Carbònia – ma unu pagu in totu s’Itàlia, sende chi de custu fatu nd’at chistionadu puru is giornales natzionales – sa denùntzia chi at presentadu una professora de s’istitutu IPIA “E. Loi” a is Carabineris. Sigundu sa denùntzia a s’ùrtima ora de letzione is istudentes aiant incumentzadu a nche dda ghetare libros e paperi asuba e candu fiat pro sonare sa campanedda ant isturadu sa lughe, serradu s’avolgìbile e dd’ant afracada a ispintas. Sa preside de s’istitutu in antis de pigare provedimentos bolet cumprèndere ita est sutzèdiu in cussa classe – chi a cantu paret no est mancu sa primu borta chi no arrispetat is proferssores – e in su mentris indagat puru sa procura de is minores de Casteddu.

Sàbudu 10: su Lions Club de Igrèsias at premiadu a Stefano Priola cun su Lions de prata pro s’impegnu chi s’ex maistu de iscola elementare e presidente de sa setzione de Italia Nostra at postu in sa vida culturale de sa citade. Priola in is annos at donadu unu contributu mannu epro sa circa istòrica de Igrèsias e at arrigotu una colletzione de bistimentas traditzionales de importu (chi ancora est abetende una sede pro dda ammostrare a su pùbblicu) e at promòvidu in is annos, in pari a is assòtzios culturales, unu muntone de initziativas culturales (sceti pro arregordare s'ùrtima: Sa Sortija).

Domìniga 11: sa Cantina de Santadi at organizadu una bella manifestatzione pro regordare a Giacomo Tachis chi fortzis fiat s’enòlogu italianu prus mannu de semper. Sàbudu a mengianu su sìndigu de Santadi Elio Sundas in pari a su presidente de sa Cantina Antonello Pilloni ant iscarraxadu una targa in memoria sua e pustis est sighidu unu cunvènniu aundi is relatores ant contadu is “rivolutziones” chi at portadu in s’enologia italiana a cumentzare dae is annos 60. E est istètiu pròpiu Tachis, faci a s’acabu de is annos 80, a si nde acatare de sa potentzialidade de sa chi si narat àxina de Spagna, prus connota comente carignano, chi in antis dda oberaiànt sceti pro “segare” àteros binos in continente e a s’èsteru. Sighende is cunsillos suos, a bellu a bellu, sa Cantina de Santadi at incumentzadu a prodùsere binos de grandu cualidade chi imoi sunt connotos e famados in totu su mundu. S’initziava est acabada domìniga cun d-unu seminàriu de s’agentzia Laore e de su Gal Sulcis in contu de sa produtzione agroalimentare cun is màrchios de cualidade e cun sa degustatzione de binos e àteras produtziones locales.

Roberto Pintus