NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
18
Tue, Jun
33 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 22 a su 28 de mese de ladàmine

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 22 a su 28 de mese de ladàmine

Lunis 22: sunt pro incumentzare is traballos pro su dragàgiu de su canale navigàbile de Sant’Antiogu chi ant a permìtere una navigatzione prus sigura dae Punta Tretu a su portu cummertziale de Ponti. Su canale dd’aiant isgavadu in is annos 30 e teniat 3,5 metros de fungudia, fiat ladu 30 metros e est longu 9.500 metros, ma in su tempus a logus s’est torradu a prènere de arena. Is traballos, chi tenent valore de 700mila èuros e sunt parte de su Piano Sulcis, prevedint chi su canale abarrit prus istrintu (20 metros sceti) ma chi essat prus fungudu in certas partes e chi si pongant boas e sinniales pro mellus siguresa de totus. Si pentzat chi in custa manera at a crèscere su tràficu de diportistas in is portos turìsticos sulcitanos.

Martis 23: novas dae sa Sider Alloys: sa multinatzionale isvìtzera at annuntziadu chi candu s’istabilimentu at a torrare a produsere no nc’ant a èssere prus ditas esternas pro is apaltos de manutentzione ma ddos at a fàghere una sienda sola partetzipada a su 100% dae sa Sider Alloys etotu chi si narat Global Manteinence Service chi at giai incumentzadu a cuntatare is ex operàios. Is sindacados sunt cuntentos de custa initziativa proite chi is ant a pigare a traballare ant a tènnere su pròpiu cuntratu de metalmecànicu de is dipendentes diretos e de siguru s’ant a istransire situatziones difìciles pro sa gestione de su personale.

Mèrcuris 24: a pustis de un’annu de traballos ant incingiadu sa condota ìdrica noa chi dae sa diga de Bau Prèssiu nche lompet s’àcua a Perdaxus, Carbònia e fintzas Carloforte. In totu s’investimentu, chi est un’òpera de cussas ca non si bidet ma ca tenet importu mannu meda, balet 21miliones de èuros: ant istèrridu 17 km de tubatziones de ghisa isferoidale e atzàrgiu ispeciale e nc’ant postu puru sensores in is istatziones de pompàgiu a manera de intervènnere a lestru in casu de guastos e de pèrdidas.

Giòbia 25: a intru de rapinas arrennèscidas e tentadas in su centru (2 bortas sceti cida passada), veturas chi pigant fogu fatu-fatu e is muntonàrgios de àliga e siringas chi si sunt formende in is parcos e fintzas acanta de is iscolas, in Carbònia est crescende s’allarme sotziale. A gente meda ddi parit de èsser torrados a coa de 30 annos e si dimandant interventos fortes de is’autoridades. S’idea est chi custa situatzione dipendat dae sa droga, chi fiat unu problema mannu in is annos 80 e 90. Calincunu narat ca no est isparèssida mai, àteros narant ca est torrende a prepotèntzia cun prètzios baratos pro mori de su disàgiu sotziali. Fatu istat ca tocat a intervènnere a lestru, massimamente cun interventos de preventzione, proite chi sa gente no est trancuilla pro nudda.

Cenàbara 26: sighint is atòbios chi est cuncordende su Speleoclub de Nuxis in sa ex miniera de Sa Marchesa. Su dotore Mosè Lisci, chi est fillu de nuxàios e est anatomopatòlogu in s’uspidale de Mondovì, at presentadu in manera ispassiosa una relata interessante meda in contu de is minerales e de s’impreu chi si nde faghet in sa meghina e fintzas de is maladias chi podent bènnere candu ammancant certas sustàntzias in su corpus nostru e at ispiegadu bene certus scimpròrius in contu de sa litoterapia chi non bolet posta avatu.

Sàbudu 27: in sa necròpoli de Montessu at tentu unu sutzessu bonu s’initziativa cuncordada dae su gestore Sistema Museo de incumentzare a fàghere sa bìsita ghiada in lìngua sarda in sa necròpoli. Fiant 20 is chi si sunt presentados a sa necròpoli pro ascurtare sa guida fueddende in sardu (craramente a sa meurreddina) e si nde sunt andados prexados pro custa initziativa chi punnat a donare valore a su sardu e nde-ddu fàghere essire dae su folklore.

Custa cida puru est arribada gente dae Algeria in sa costa sulcitana: sunt 11 is chi sunt isbarcados in Maladroxa a de note. De chi ant postu fogu a sa barchita pro si calentare, a mengianeddu fiant impunende conca a bidda ma ddos firmados is Carabineris che comente dònnia borta nche ddos ant lòmpidos a su centru de collidura de Muristenis.

Domìniga 28: pariàt una domìniga trancuilla ma a primu note at incumentzadu a si intruinare s’àiri e at incumentzadu a sulare bentu forte meda. In sa zona de Marchiana (in sa diga de Montepranu in comunu de Villaperùciu) si nd’est pesada una priorissa chi est passada in su sartu e est artziada sa pranedda de Montessu, de inias nd’est calada acanta de Su de Is Meddas e est arribada fintzas a Pionca (Rio Murtas). Aundi est passada si osservant matas bogadas dae fundu de arrèxini e naes mannas iscanciofadas e iscavuadas a 50 metrus. Inderetura nd’at pesadu a bolare sa crobetura de unu capannone. Bona sorte at bòfidu chi custa priorissa apat fatu pagu dannu a is domos e no at ingortu a nemus.

Roberto Pinna