NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
19
Wed, Jun
35 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. DAE SU 15 a su 21 de mese da ladàmine

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. DAE SU 15 a su 21 de mese da ladàmine

Lunis 15: su ponte de Sant’Antiogu intrat a prepotèntzia in sa campagna eletorale de is eletziones regionales imbenientes. Pino Cabras, deputadu de su m5s, in is dies passadas at presentadu un’interrogatzione a 3 ministros de su Guvernu, cun sa cale dimandat ita ideas tengant in contu de su ponte, praticamente est torrende a circare, in manera pretzisa, is pròpias cosas chi est dimandende giai dae annos su comitadu Porto Solky (pagos faeddos: est in tropu mannu su progetu, mellus a oberare totu cussu dinari pro ammelliorare is istradas e su portu e bonificare sa ex Sardamag). Su sìndigu Nàssiu Locci no at tentu agradèssida custa interrogatzione e proite chi su deputadu no at tentu in contu sa decisione de su Consìliu Comunale chi arrìtzidu totus is propostas fatas dae su Comitadu etotu at ispiegadu chi a lestru depent atobiare su Consìliu Superiore de is Traballos Pùbblicos chi depet detzìdere in contu de s’utilidade de su progetu e duncas serbint istùdiu e pretzisione e non essidas estemporàneas.

Martis 16: Su Comunu de Domus Noas fiant incarrerende is protzeduras pro s’ativatzione de sa “zona franca urbana” cun tanti de viàgiu a Roma de is amministradores e de is abogados aundi ant atobiadu fintzas su ministru Savona. Ma totu in d-una nc’at bogadu s’abogadu Alessandro Marini chi fiat aprontende is atos burocràticos de custa protzedura. Su sìndigu Massimiliano Ventura at ispiegadu chi sa batalla sighit ma s’abogadu fiat passendinci fintzas tropu a innantis cun pretasas chi non portaiant sètiu perunu, pro esèmpiu cussa de cunvocare una cunferèntzia istampa aundi is amministradores depiant nàrrere a is citadinos de cumpilare un’autocertifcatzione e si nde pigaiant isssos is responsabilidades pro su mancadu pagamentu de s’IVA e de is accisas a pitzus de sa benzina. A parre de is amministradores custa atzione est tropu arriscada e atrivida, massimamente pro is citadinos, e duncas mellus a firmare sa collaboratzione pro non pònnere in perìgulu totu sa procedura.

Mèrcuris 16: In Carbònia sighit sa polèmica pro sa chistione de s’estumulatzione de is mortos in is campusantos. A parre de su consilieri de opositzione Fabio Usai su de nde bogare is tumbas est una atzione lègia meda chi sa giunta comunale est aprontende pro bogare cosa de fàere a sa Somica, sotziedade in house de su comunu de Carbònia. Dae sa giunta arrispundint ca is cosas non sunt de aici proite chi sa Somica at tentu sempre su compitu de traballare in is campusantus ma antzis in custa manera si circat de pònnere unu pagu de sètiu in d-unu setore chi is amministratziones pretzedentes ant semper trascuradu.

Giòbia 21: is Carabineris de Giba castiende is imagines de una telecàmera de siguresa ant iscrobetu chini at arrogadu unu distribudore automàticu de sigaretas in Piscinas. Est unu piciocu de 20 annos originàriu de Carbònia chi bivit in Giba. Dd’ant denuntziadu de chi ant percuisidu sa domu aundi bivit e nc’ant agatadu siat is bistiris chi teniat candu at fatu sa faina siat una parte de is sigaretas chi nd’aiat furadu.

Cenàbara 19: Polèmica polìitca puru in Igrèsias, proite chi is cummissiones comunales ant detzididu is vicepresidèntzia, e su PD cun is àteros grupos de magiorantza ant fatu s’acòrdiu cun su M5S pro donare calincuna vicepresidèntzia puru a issos. A parre de Valentina Pistis, chi at pèrdidu a su ballotàgiu, custa atzione no est giusta pro nudda: is vicepresidèntzias fiant una chistione chi pertocaiat sceti is grupos de opositzione e sigundu sa lògica depiant tocare a is consilieris eligidos cun issa sende chi fiant arribados segundos a is eletziones e in custa manera su PD at allargadu sa magiorantza puru a su M5S.

Sàbudu 20: Est andada bene sa sagra de is olias in Bidda Massàrgia, mancai nche fessit prus pagu gente cunfronta a is annos passados (5mila presèntzias prus o mancu). Is assòtzios sunt soddisfados e fortzis àteros eventos – sa sortija in Igrèsias e “Sapori d’autunno” in Bidda Ramosa – ant ispartzinadu sa gente e su sìndigu Debora Porrà narat ca cumbenit a si pònnere de acòrdiu intr’e comunos pro chi is eventos non si istrobint a pari. Fatu istat ca a dònnia manera sa logistica e sa comunicatzione ant funtzionadu mellus de diaderus e si isperat de ammelliorare semper de prus custa manifestatzione.

domìniga 21: est andada bene meda, a pustis de is polèmicas cun Aristanis, “sa sortija”. In citade fiat prenu de gente dae bonu mangianu chi s'est ispassiada totu sa die. A is 10:30 in arruga Isonzo su capucursa Davide Fiori de Aristanis at arritzidu s’istocu, s’aneddu e sa beniditzione de don Francesco Pau e a pustis ghiadu su corteu finas a Serra Perdosa. A meigama in arruga Pacinotti est incumentzada sa currera: is cavalieris chi sunt arribados dae totu sa Sardigna sunt arrinèscidos a infrissire 6 aneddos.

Roberto Pinna