NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
18
Sun, Aug
34 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu… Dae su 25 de làmpadas a su 1 de mese de argiolas

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu… Dae su 25 de làmpadas a su 1 de mese de argiolas

Lunis 25: sa RAS at pubblicadu su report chi contat sa situatzione de su Piano Sulcis. De is 806 miliones de èuro disponìbiles, ispartzidos in 5 programmas e 73 interventos, e nd’ant impegnadu s’86%, est a nàrrere 690 miliones, su chi abarrat de impegnare e pertocant su sistema de is portos e s’interconnessione de sa diga de su Cixerri. Su mese chi intrat s’at a presentare su report de is pagamentos ma, bene a o male, si podet nàrrere chi totu “sa cosa” est movende (pruscatotu pro is interventos in favore de is impresas, est a regime su setore de is iscolas e de sa circa scientìfica), s’est firmadu su setore de is infrastruturas e paret chi no si agatit peruna manera de recuperare totu su tempus pèrdiu in su setore de is bonìficas.

Martis 26: In Sant’Anna Arresi est arribadu su commissàriu nomenadu dae su presidente de sa RAS. Est Bruno Carcangiu chi fiat segretàriu comunale. Parit chi imoi su clima in sa bidda de su Sulcis de Bàsciu siat unu pagheddu prus trancuillu e non sunt in pagus is chi narant ca una pàusa pro arrexonare de su chi est sutzèdidu fatzat bene a totus. Beranu chi benit si torrat a votare, fàtzile chi siat paris cun is èuropeas o cun is regionales, ma de siguru sa campagna eletorale at a èssere longa meda.

Mèrcuris 27: a bellu a bellu est crescende su nùmeru de is pellegrinos chi faghent totu su su Camminu de Santa Bàrbara, cust’orta passada dd’at acabadu unu grupu de brescianos e una còpia de Rùssia, sinniale craru chi s’idea est bona meda e est incumentzende a funtzionare bene. Però non parit mancu berus chi nche siant certos intro de assòtzios e duncas ddoi at tretos serrados de su percursu (400km in 21 tapas in 21 comunos) chi asserint a èssere in terrenos privados e opuru sunt asuta de su controllu de s’IGEA e duncas a is pellegrinos ddis tocat a cambiare s’àndala. Dae prus partes est arribende s’apellu a sa Regione pro chi intervengat e arrangit custa chistione chi non portat sètiu perunu.

Giòbia 28: in Sant’Antiogu su sìndigu Ignazio Locci at fatu unu pregone cun su cale proibit de bèndere sa cosa de bufàre in butìlias de imbirdu e proibit puru de bufare foras dae is lòcales. Totu custu si faghet pro chi sa gente non lassit prus is impuddas iscavuadas in terra chi sunt perigulosas massimamente pro is antzianos e is pipios e in prus tocat a tènnere in contu puru su decoru urbanu e s'igene pùbblica.

Cenàbara 29: agiumai no at acurtu mancu a torrare in municìpiu de sìndigu chi Mauro Usai at arritzidu una telefondada anònima e dd’ant nadu chi si fessit dimìtidu ca sinoncas teniant is palletones prontos. A dolu mannu custa no est mancu sa primu borta chi a Usai dd’ant ameletzadu: in su 2014 dd’iant postu fogu a sa vetura. Su sìndigu at fatu denuntzia a sa Procura de sa Repùbblica e imoi is Carabineris sunt indaghende. Usai at decraradu chi sighit a andare a innantis cun prus fortza e dimandat dialogu cun is citadinos e totus is fortzas polìticas de sa citade chi ant espressadu sa solidariedade insoru e ant cundannadu custa atzione.

Sàbudu 30: est lòmpida s’istade e cun issa est torrende a cumentzare su scimproriu de sa gente de atacare fogos. Nd’est partidu unu mèrcuris a meigama in su sartu de Nuxis e a traballu nde-dd’ant isturadu is volontàrios de sa protetzione tzivile proite chi no arrinnesciant a intrare cun is mezos in mesu de unu campu prenu a trigu. Sàbudu calincunu in Piscinas ant tentu sa bella idea de atacare fogu a ballones de fenu chi ant fatu pampa arta meda e fiant ponende in perìgulu is capannones de una sienda agrìcola, duncas pro mellus siguresa est intervènnidu un’elicòteru. E s’elicòteru est serbidu puru pro nde istudare unu fogu chi est partidu in sa zona de arruga Dalmazia a s’intrada de de Carbònia.

domingu 1: est acabada sa Festa de Nuxis: de chi in is meses passados is giòvanos de s’assòtziu Su Beranu ant fatu sa circa sunt arrinèscidos a aprontare unu bellu programma de ispetàculos chi totus is nuxàios ant tentu agradèssidu e a custos tocat a aciungere totus is mostras e is eventos chi ant cuncordadu is àteros assòtzios locales. S’ispera de totus est chi giai dae s’annu chi benit si pongant totus de acòrdiu pro fàere paris siat sa festa civile siat sa festa religiosa de Santu Perdu chi est su patronu de sa bidda. In Villaperùciu invècias est andada bene, comente dònnia annu, sa festixedda de Nostra Sennora de Is Gràtzias. A su medau de Sa Crèsia est aproliada gente meda chi in prucessione ant postu avatu a sa Madonna (s’istàtua est antiga meda e tenit unos 400 annos) e de chi est acabada sa missa si sunt istentados pro ascurtare una bella cummèdia in lìngua sarda.

Roberto Pinna