NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
19
Tue, Feb
35 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 29 de gennàrgiu a su 4 de freàrgiu

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 29 de gennàrgiu a su 4 de freàrgiu

Lunis 29 e Martis 30: sunt essidos is nùmenes de is candidados a is eletziones polìticas de su 4 de martzu. Su collègiu uninominale de sa Camera aundi arruet su Sulcis-Iglesiente est ampru meda: defatis nde boddit puru su Campidanu de Bàsciu, Caputerra, Assèmini, Sestu e Ceràxus. Est ancora prus mannu cussu de su Senadu chi acarraxat totu sa Sardigna de Bàsciu. Cun su sistema uninominale su candidadu chi pigat prus votos binchet su sègiu. A su chi narant is sondàgios est fàtzile chi sa carida de deputadu si dda gherrint su sìndigu de Sàdali Romina Mura (deputada PD), Viviana Lantieri (Centru-Dereta) primària de s’uspidale Sirai e Pino Cabras de su M5S. Nc’at curiosidade pro su resurtadu chi ant a fàghere Luca Pizzuto consilieri regionale (LeU) e su consulente carboniesu Fabrizio Palazzari chi est candidadu cun is indipendentistas de Progetto AutodermiNatzione. Semper ascurtende is sondàgios pro su Senadu si dda gherrant Daniela Porru (Centru-Manca), su professore Gianni Marilotti candidadu cun M5S e sa dentista Maria Chiara Basciu (Centru-Dereta) chi tenet origines in Santu Giuanni Suèrgiu. Pagas possibilidades de bìnchere pro Yuri Marcialis (LeU) e Paolo Porcella (AutodermiNatzione).

A parridade de chini iscriet custa rubrica in is listinos de sa cuota proportzionale s’ùnicu sulcitanu chi tenet possibilidades de nche essire est su deputadu igresiente Francesco Sanna (a su segundu postu de sa lista de su PD) ma pro esser siguru depet isperare chi Romina Mura binciat in su collègiu de Carbònia. Pro su chi pertocat su Senadu invècias in is listas de is partidos chi iant a dèper pigare prus votos no nc’at nisciunu sulcitanu in is primos postos e duncas no nd’at a passare mancu unu.

Est cosa connota dae totus chi is sondàgios fatu-fatu faddint e duncas podet èssere chi essat calincuna sopresa.

Mèrcuris 31: in is ùrtimas dies de gennàrgiu su tempus fiat bonu e su mare fiat chietu e duncas sunt incumentzados torra is isbarcos de algerinos is su Sulcis. In totu sunt arribados in 53: 11 ddos ant agatados in sa zona de su Portu Bèciu de Teulda (Porto Budello), totus is àteros ddos at agiurados sa Guàrdia Costera in mare (in mesu de custos ddoe fiat puru unu pipieddu de 7 meses), chi at tragadu is barchitas finas a su portu de Sant’Antiogu. Comente semper nde-ddos arrigotos is Carabineris e nche-ddos ant lòmpidos a su centru de collidura de Muristenis.

Giòbia 1: su Comunu de Santadi, a pustis de 3 annos chi at firmadu sa cunventzione cun s’EGAS e Abbanoa, at aprontadu su bandu pro arrangiare sa condota ìdrica chi dae su ponte de Bau S’Arena in sa SS293 artziat a s’istatzione de pompàgiu in Santadi de Bàsciu. Is traballos tenet su valore de 800mila èuros, dinari chi at finantziadu sa Regione. S’ispera de is santadesos est ca, de chi ant a acabare is traballos, s’àcua no ammanchit prus e pruscatotu chi no andit prus pèrdia proite ca candu su tubu si segat sa nche calat dereta e s’arriu.

Cenàbara 2: at fatu ispantu sa nova chi annuntziaiàt chi su distretu sanitàriu aundi arruent Sant’Antiogu, Calesera e Carloforte depiat andare asuta de su controllu de sa ASSL 8 de Casteddu, candu invècias su restu de su Sulcis-Iglesiente abarrat asuta de sa ASSL7 de Carbònia. Pariat unu scioberu chena de sètiu perunu e sùbitu sunt incumentzadas is protestas e is crìticas. Est lòmpida a lestru sa comunicatzione de su diretore generale de sa ATS regionale Fulvio Moirano cun sa cale at ispiegadu ca fiat sceti un’errore de imprenta. Est giustu a sinnillare chi finas a imoi is distretos socio-sanitàrios nous abarrant sceti iscritos in is fòllios de paperi chi pertocant s’organizatzione noa de sa sanidade sarda chi su Consìliu Regionale at aprovadu 6 meses agoa.

Sàbudu 3: su sìndigu de Masainas Ivo Melis in pari a don Maurilio Atzei ant incingiadu s’istrada noa chi dae su tzentru de sa bidda arribat a sa SS 195. S’òpera, 700 metros de asfartu, est costada 180mila èuros, e dd’ant fata gràtzias a is “ispàtzios finantziàrios” chi su Guvernu at donadu a su Comunu, permitende de oberare una parte de s’avantzu de amministratzione de is annos passados. Sunt soddisfados is amministradores proite ca custa istrada noa ammeliorat sa siguresa de is chi andant a pee e, massimamente in s’istade, allebiat su tràficu in mesu de sa bidda.

domingu 4: est andada gente meda (1200 personas a su chi narant is organizadores) a su palàssiu de s’isport de Carbònia pro ascurtare s’intertventu de Luigi Di Maio, su leader de su M5S, chi at abertu sa campagna eletorale in su Sulcis. Di Maio at fueddadu, craramente, de temàticas natzionales generales e at chistionadu puru de is tzerachias militares. In su palcu ddoi fiant puru is candidados a sa Camera e a su Senadu in is collègios s'uninominales e proportzionales.

Salude! da Roberto Pinna