NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
22
Mon, Oct
48 Nuovi articoli

S’Isula de Perda.

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

lisola di pietro“It’at a abarrai de is annus ’80”. Sa canzoni de Raf narat beni su chi is antioghesus podiant cantai “Ita at a abarrai de is annus 2000?”. De candu si biri sa “fiction” de Gianni Morandi, “L’isola di Pietro”, ùrtima puntada sa cida passada, fiction chi at fatu prexeri a meda maurreddus, po is arrugas e in facebook non si fueddat de àteru.
Cumenti sucerit po su Càlciu, aundi totus funt allenadoris e preparadoris o àteru incora, aici est po custa “fiction”:totus funt registas e scenegiadoris.
Una bella bomba de publicidadi chi Canale 5 est farendi scopiai dae 6 Domingus e at portau ae is ogus de totu s’Italia logus bellus e ispantosus chi ndi bogat su respiru a biri sa natura e su mari lìmpiu. In medas funt cunvintus chi custa “serie dae televisioni” faciat arciai su nùmeru de is turistas po s’annu chi bennit, fìncias si po callincunu prus aintru in su Setori, non est pròpriu de aici, difatis bint de seguru positiva sa publicidadi, ma non creint siant is maneras idealis po criai fluminis de genti pro su Turismu a totu s’annu.
Promotzioni bolit narri programatzioni non si depeus firmai a sa publicidadi e isperai chi si creit unu andamentu sceti cun custa; tocat prus ca totu manigiai custas ocasionis publicitàrias po ndi portai totu su territòriu ae sa programatzioni in is fieras de totu su mundu, farendi unu Cunsòrtziu Mannu, bellu po cassai is Tour Operators po s’oferta nosta.
Berus est difatis chi Sant’Antiogu at bìvidu unu perìodu mannu meda po su turismu intro de is annus 90’-2000 ma non at pigau s’ocasioni de ddu sfrutai po castiai a su bennidori.
Lassendi firmus is planus po is litoralis chi ant serrau sa possibilidadi de fai albergus a catenas in paris a servìtzius modernus. Aimou s’agataus de is isbàglius de su passau e seus prontus a collaborai cun chini podit ponni s’ìsula aintru de su setori.
Ddoi est puru chini narat chi custa “fiction” non at a portai a nisciunu logu poita sa terra nosta non est stètia nimancu cunsiderada in is iscenas de su film e duncas s’ant a pigai totu Carloforti, Caleseda e Portescusi, lassendi a Sant’Antiogu su scartu de una turta manna meda.
Àterus incora nant chi nci bolent sciri mellus de sa publicidadi de sa Cumpangia de Crocieras, chi parit siat s’unica protagonista de su messàgiu publicitàriu, e cumprendi is acòrdius de su bennidori, si at a essi su Portu de Sant’Antiogu su scalu principali de s’arcipèlagu sulcitanu po su chi pertocat s’atracu, sa logìstica e s’ospitalidadi de su sètori, o si un’àtera borta incora at pigai totu Casteddu, mancai po su feeling chi tenint cun sa Regioni, mancu a ddu fai aposta cooprodutrici de sa fiction.
In totus custas dudas, pagu cunvintzionis e primarias, intanti un’àtera istadi si nd’est andada. Abarrat su disìgiu, de unu bennidori a su contràriu e chi de totus is giuntas chi nci funt passadas mancu una at serrau sa porta cun su setori Turismu. Niciunas est arrinescida a acumpangiai is atividadis de is imprendidoris a bìnci, portendi is aziendas a bessì prus mannas, lassendi andai sa barca a sola, sena arremus, pròpriu cumente cussa de su Santu.

Pigau dae www.tentazionidellapenna.it
p. Marroccu