NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
20
Sun, Sep
34 Nuovi articoli

Novas in sardu. Is primas duas cidas de cabudanni in curtzu

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

 

Novas in sardu. Is primas duas cidas de cabudanni in curtzu


Martis 1 de cabudanni su Consìliu Regionale at aprovadu sa lege regionale de riforma sanitària chi nde bogat sa sienda ùnica e torrat a pònnere is ASL locales cun personalidade giurìdica. Duncas in Carbònia at a torrare a èssere operativa sa ASL cun d-unu diretore chi at a tènnere podèrios detzisionales. S’ispera est chi mudit in mellus sa situatzione, chi pro nàrrere sa beridade, pro mori de su covid no at torradu a impeuare: in bona sustàtnzia is bìsitas spetzialìsticas sunt giai totu firmas e si provat a bellu a bellu a recuperare, ma de siguru sa cosa at èssere istentosa meda sende chi si faghent sceti pro chi tenit bìsita “urgente” in s’impegnativa o pro chini pagat in privadu.

A bellu a bellu sighit a si ispainare su SarsCoV-2 in logu nostru. A pustis de una partida de fubalu intr’e su Bidda Massàrgia e su Carbònia giogada su 2 de cabudanni est resurtadu unu giogadore positvu. Prontamenti sa ATS at incumentzadu s’òpera de traciamentu: ant fatu 200 tampones in s’istàdiu comunale de Carbònia e nd’at asseridu sceti unas cantu positivos in Bidda Massàrgia. Unu casu de positividade puru in Gonnesa, un’àteru in Carbònia, 5 in totu in Igrèsias. Una cosa est sigura: sa ATS regionale trigat meda a comunicare in manera ufitziale is resurtados de is tampones siat a is personas, siat a is sìndigos, chi a s’acabada sunt is primos responsàbiles de sa sanidade pùbblica e de custu fatu si sunt chesciados: bortas meda su comunicadu ufitziale arribat 2 si non 3 dies a pustis chi s’est ispainada sa “nova”. Sena de tènnere in cunsideru totus is boghes farsas chi essint de bucas o didos malos (sende chi custas “novas” currint puru in is telefoneddos) chi non faghent bene e creant unu clima de tensione. S’ùnica manera pro èssere siguros est a ascurtare e lìgere sceti is comunicados ufitziales de is entes locales e massimamente est a rispetare sa privacy de is personas. Su “bonu”, pro imoi e tanti e spereus chi sigat de aici, est chi is positivos sunt giai totus personas giòvunas e non tenent sìntomos e istant totus bene.

Sèmper su 2 de cabudanni s’obispu nostru, monsignor Zedda, at dimandadu a totus is predis de averiguare sa situatzione in is parròchias insoru pro torrare a partire cun sa catechesi e valutare sa possibilidade de amministrare is sacramentos de sa prima comunione e de sa cunfirma sena de perìgulos e rispetende totus in normativas anticovid, mancai faghende prus tzelebratziones a manera de nche passare custa fase de “stasi” in sa vida cristiana causada dae sa pandèmia.

At torradu, a pustis de sa “pàusa” de austu, a isbarcare gente in su Sulcis. Su sàbudu 5, a de noti funt arribados in 30 in sa costa de su Sulcis: costumant a èssere totus algerinos, ma cust’orta in mesu de is algerinos nche fiant puru duus nigerianos e unu malianu. Custa nova at fatu spantu e podit èssere chi custos piciocos apant sartadu su desertu in calincuna manera. Fatu stait chi comente dònnia borta is Carabineris nde-ddos ant pinnigados e lòmpidos a su tzentru de collidure de Muristenis pro incarrerare is protzeduras de identificadura e espulsione.

Domìniga 6 In Calesada ant acabadu de afestare is 250 annos de sa fundatzione. Craramenti pro mori de s’emergèntzia sanitària ant fatu “festa pitica” ma ricas de manifestatziones culturales: mùsica, performance artìsticas, e passilladas cun ghias espertas chi in su camminu ispiegaiànt sa natura e s’istòria de is logos. Fintzas Poste Italiane at dedicadu unu francubullu e una cartolina a sa bidda tabarkina.

Sa segunda cida de cabudanni at torradu a fàere àcua: aundi at fertu at ghetadu a istrossu ma pro pag’ora sena de fàghere tropu dannu, male meda est andada in Bidda Massàrgia: sèmpiri cenàbara 11 totu su sartu e domos meda in bidda allagadas e s’àcua chi de sa cobertura de su munitzìpiu est arrennescida a nche calare finas a su pianu terrenu ponende in perìgulu s’archìviu comunale e guastende is ainas informàticas de is ufìtzios. Su sìndigu dimandat s’istadu de calamidade naturale e at circadu agiudu a sa Regione.

Su 28 de austu, a pustis de annos de arresonos, in Roma ant firmadu s’acòrdiu pro sa furnidura de energia elètrica intrì’e s’Enel e sa Sider Alloys (est prevèdidu a 49,24 èuros a megawatora pro 5 annos prus àteros 5). Aici cenàbara 11 sa multinatzionale isvìtzera at presentadu a is sindacados e a is partes polìtica su pianu pro torrare a alluere s’impiantu: s’est trigadu meda pro mori de su covid e pruscatotu de is ritardos in sa definitzione de s’acòrdiu energèticu, ma pro una borta sunt totus cuntentos: sa funderia iat a deper partire intr’e su 2021, e in su 2023 iat a deper intrare intrare in prena produtzione.

Su coronavirus sighit a s’ispainare, is cuntzillos sunt semper uguales: a donare cura manna a s’igène de is manos e de is bias respiratòrias, a oberare sa mascherina candu seus in logu serrau o dònnia borta chi non podeus abarrare assumancus a unu metru de is àteras personas. Fintzas s'augùriu est semper uguale: a abarrare sanos!

Roberto Pinna