NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
18
Mon, Nov
32 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 1 a su 7 de mese argiolas

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 1 a su 7 de mese argiolas
Lunis 1: in sa pràgia de Maladroxa ant apicadu sa bandera asulla. Sa bandera asulla est unu reconnoschimentu de importu mannu chi ponit Sant’Antiogu a intrus de is destinatziones turìsticas de callidade arta. Su sìndigu Nàssiu Locci at intregadu sa bandera a is istabilimentos, chi dd’ant a pòdere lassare finas a su 31 de austu, e pustis nde-dd’at pesada a manera ufitziale acumpangiadu dae sa banda musicale “Giuseppe Verdi” chi fiat sonende s’innu natzionale. Su prexu de is amministradores est mannu ma ant nadu ca cosa de fàere nd’at meda e chi s’ant a impegnare pro ammelliorare totus is servìtzios a cumentzare dae s’illuminatzione pùbblica e dae sa siguresa de is istradas chi andant a mare.

Martis 2: In Igrèsias ant icumentzadu is traballos in su campusantu cìvicu. Cun custos traballos, chi balent giai 200mila èuros, s’at a fàere unu lotu nou de 280 lòculos e fintzas unu serru chi collegat su lotu nou a s’istrutura principale. S’assessore a is traballos pùbblicos Vito Didaci at nadu chi sunt aprontende un’àteru bandu aundi est prevèdidu chi si acabit totu su muru chi serrat su campusantu.

Mèrcuris 3: sa cummissione de sa sanidade de su Consìliu Regionale est bènnida in su Sulcis. Is polìticos, criticant sa gestione de su centru-manca e promitint impegnu mannu pro ammelliorare is servìtzios; is operadores e is rapresentantes de is istitutziones sinnialant problemas (s’ùrtimu, sinniladu dae su sìndigu de Carbònia Paola Massidda, est puntu-nàschidas chi est firmu a 120 in ses meses candu su mìnimu prevèdidu dae su D.M. 70 pro ddu lassare abertu est de assumancus 500) e nc’est puru chini narat ca s’ùnicu est a tènnere un’istrutura sola chi funtzionit bene in logu de 3 ispartzinadas in su territòriu. Siguramente cosa de fàere nd’at meda, ma si ammancant su dinari e pruscatotu is dotores, su chi si podet fàghere est sceti a tamponare is emergèntzias.

Giòbia 4: non sunt bastados 4 interventos fatos su mese passadu dae is tènnicos de Abbanoa pro arrangiare su guastu in sa condota printzipale de su Sulcis de Bàsciu e duncas est tocadu a fàghere su de 5. Cust’orta puru est beniu a marolla a serrare s’àcua dae meigama fintzas a su incras a mangianu e medas de is residentes de Villaperùciu, Piscinas, Giba, Masainas e S.A. Arresi sunt abarrados sena de àcua in domu. Dae Abbanoa faghent ischire ca sa condota est bècia de 40 e prus annos (est fata in ciumentu-ammiantu) e chi ant giai prevèdidu de dda cambiare ma candu s’at a fàghere custu traballu non si ischiet. A is comunos interessados no abarraiat àteru che avisare is residentes cun s’annùntziu in is pàginas Facebook cun calincunu utente de su social network chi si chesciaiàt faghende su cunfrontu, bastante atrividu, cun s’Àfrica.

Cenàbara 5: sighint is traballos pùbblicos in Sant’Antiogu: in custas dies ant torradu a asfartare s’istrada chi andat a Maladroxa e a lestru s’ant a arrangiare totus is arrugas de su centru de Sa Idda e in prus s’Amministratzione at postu 230mila èuros pro arrangiare de bellu e nou sa crobetura de s’iscola primària de arruga Mannu a manera chi candu proit no intrit prus àcua.

Sàbudu 6: Is portos in italianos iant a deper èssere serrados ma in ses meses sunt 278 is migrantes (giai totus algerinos e chi partint dae Hannaba) chi sunt arribados in Sardigna. Sa parte prus manna est lòmpida dereta in sa costa sulcitana, is àteros ddos ant intercetados in mare gràtzias a su sistema Frontex. Parit pròpiu chi custa tendèntzia at a sighire a tot’annu: infatis in Porto Pino nd’at isbarcadu prima 9 (in mesu de custos nche fiant puru 2 lìbicos) in grofu de note e àteros 8 a merie in mesu de gente. Comente dònnia borta is Carabineris de sa cumpangia de Carbònia nde-ddos ant pinnigados e lòmpidos a su centru de collidura de Muristenis. Cust’orta nc’est de sinnialare chi un’ònime de 64 annos, in su mentris chi is Carabineris fiant firmende is personas, est sètzidu in sa barchita e dd’at posta in mutu e fiat provende a si-che fuère ma sunt arrinèssidos a ddu firmare. Cust’òmine si leat una denùntzia pro ricetatzione.

Domìniga 7: sunt passados 30 annos dae cando aiant agatadu in su fundu de unu sifone in su sartu de Santu Giuanni Suèrgiu a Gisella Orrù, una picioca de 16 annos de Carbònia chi fiat isparèssida su 28 de làmpadas. S’inchiesta aiat portadu a 4 indagados, cun 2 cundannados (e unu chi si fiat mortu de manu sua in presone). De siguru custu contu, chi a cantu parit no est mai istètiu acradu de su totu, aiat fatu ispantu mannu in totu su Sulcis e nde aiant tratadu puru is televisiones e is giornales natzionales. Sa vicenda de Gisella Orrù, in calincuna manera, at sinnadu s’acabu de s’edade de s’oru sulcitana chi teniat su fundamentu suo in sa richesa prodùsida dae is indùstrias.

 A cura di Roberto Pinna