NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
18
Tue, Jun
33 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 28 de maju a su 3 de làmpadas

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

calendarioSa cida sulcitana in curtzu. Dae su 28 de maju a su 3 de làmpadas

Lunis 28: una nova bona pro is baroniesos de Villaperùciu: su sìndigu at annuntziadu chi est arribadu unu finantziamentu de 200mila èuros (metade dd’at postu sa Regione, su restu sa CEI) pro arrangiare sa cresiedda de Santa Luxia de Terratzu. E duncas, de chi acabant totus is protzeduras burocràticas, pustis de 40 e prus annos, sa cresiedda at a torrare a sa comunidade e sunt in medas is chi tenet regordos bellos de candu afestaiant a Santa Luxia in su satu. Imoi de sa crèsia funt abarrados sceti is muros e una cumbessia, ma sende chi s’edifìtziu tenet assumancus 350 annos e in is sèculos dd’ant arrestaurada assumancus 2 bortas est fàtzile chi candu ant a incumentzare is traballos bessat a pillu calincuna sorpresa.

Martis 29: n Igrèsias, in sa sala de is cunferèntzias de s’archìviu istòricu comunale ant fatu unu cunvènniu in contu de s’avaloramentu de su patrimòniu documentàriu igresiente. Est cosa connota dae totus e chentza duda peruna chi su documentu prus importante est “Il Breve”, s’istatudu de Igresias chi asserit a èssere de su primu 300 e chi Alfonsu de Aragona aiat cunfirmadu in su 1327. Is dotoras Ravani e Aretino ant assetiadu sa tradutzione in italianu fata dae Baudi di Vesme e duncas imoi totus ddu podent andare a ddu lìgere in s’espositzione multimediale e podent cumprèndere custu documentu chi est fundamentale non solu pro s’istòria de Igrèsias ma puru pro cussa de totu su terriròriu.

Mèrcuris 30: s’istitutu cumprensivu de Sant’Antiogu e Caleseda at otentu un’àteru prèmiu de importu mannu: is alunnos de sa 1B de s’iscola mèdia A.Mannai sunt arribados a su primu postu in su cuncursu regionale chi at fatu su COREPLA, chi est unu cunsòrtziu natzionale de prus 2600 siendas impegnadas pro s’arrigotra e su riciclu de is imballàgios de plàstica. Su cuncursu at coinvòlgidu 2500 istudentes de 60 iscolas de Sardigna e a s’iscolanos de santantioghesos ant unu minitablet e 500 èuros de bonos pro comperare materiale e frunniduras iscolàsticas.

Giòbia 31: s’est arrèndiu Ivano Sais, chi fiat su portavoce de “Is Fillos de sa Crisi” unu movimentu de giòvanos chi fiant provende a otènnere rispostas dae is istitutziones a is problemàticas de is sulcitanos. Sais at nadu ca non bidet prus isperàntzia e cun tristura manna, de chi ant provadu a protestare cun su comitadu suu in dònnia manera e in dònnia sede, ddi tocat a parite in Danimarca a circare bona sorte. De siguru su Sulcis est perdende unu de is mellus giòvanos chi nche fiat.

In Carbònia sa Politzia istradale at scercuestadu 125 kilos de tunina arrùbia a un’òmine de 55 annos de Sant’Antiogu. S’òmine non teniat s’autorizatzione pro trasportare e bèndere su pische. Duncas is politziotos ant tzerriadu su servìtziu veterinàriu de sa ASSL chi at istabilidu chi su pische fiat bonu e ant donadu s’incàrrigu a una dita locale de ddu surgelare e a pustis de ddu intregare a una domu famìlia.

Cenàbara 1: in Roma, a pustis de 2 meses e mesu de furriotos, su M5S e sa Lega sunt arrinnèscidos a agatare un’acòrdiu e ant fatu su Guvernu. Imoi s’ispera de totus chi is polìticos, a pustis de 3 meses chi amus votadu, dd’acabint cun sa campagna eletorale e chi si pongant a traballare e pro su chi pertocat su Sulcis s’ispera est chi su Guvernu nou donit atentu mannu a totus is vertèntzias abertas chi teneus in su territòriu nostru. E intantis arribant is primas assiguratziones: su cuntratu intr’e sa Sider Alloys e su MISE est firmadu e duncas totus is protzeduras pro s’istabilimentu ex ALCOA de Portovesme sighint a andare a innantis. Si totu andat bene, ca ormai sa gente est iscrètia, in duos annos iant a dèpere torrare a traballare assumancus 600 personas.

Sàbudu 2: is eletziones amministrativas sunt incurtzende e in Teulada fiant prus de 500 is chi sunt andados in sa pratza de Su Zampillu a ascurtare sa debata de is candidados a sìndigu Daniele Serra (chi circat sa cunfirma) e s’isfidante Paolo Luigi Dessì (consilieri regionale e ex sìndigu de Sant’Anna Arresi). Is candidados si sunt cunfrontados pro un ora e mesu e, cosa rara meda in die de oe, ant donadu a totus un’esèmpiu de arrispetu e de diàlogu. In Igrèsias puru sighit sa campagna eletorale: giai totus is candidados a sìndigu (e is grupos chi ddos sustennint) sunt impegnados a criticare s’alleàntzia PD-UDC cun Mauro Usai chi provat a si difèndere dae is atacos e a ispiegare ita at fatu su PD in custos 5 annos passados.

Domingu 03: est andada discretamente bene “Monumenti Aperti” in Sant’Anna Arresi (chi at partetzipadu pro sa primu borta) e in Santadi e puru sa primu editzione de “Tre scatti per Narcao”. De siguru no at agiuradu su fatu chi ddoe fessint eventos interessantes in 3 biddas acanta de pari, proite chi a s’acabu de is contos nche fiat pruscatotu gente de su logu e is turistas chi non sunt andados a mare si sunt ispartzinados. Su contu est sempre uguale: serbit prus coordinamentu de is organizadores in manera chi is eventos non s’istrobint s’unu cun s’àteru.

Roberto Pinna